@karrilevens: Pine trees with mountain snow, photo taken at Hualapai Mountain in Kingman Arizona today. #Mountain #trees #HualapaiMountain #snow

Karri Levens (@karrilevens) / Twitter